top of page

Finantsanalüüs

 

Ettevõtete juhid puutuvad igapäevaselt kokku erinevate finants- ja juhtimisotsustega. Õigeaegne ligipääs täpsele informatsioonile ning võime seda informatsiooni kiiresti rakendada kriitiliste küsimuste lahendamisel on omadus mis eristab Suurepärast juhti Heast juhist. Otsustamaks kas uus investeering, laen või tegevuskulude piiramine on õigustatud või mitte on erinevate finantssuhtarvude hindamine hädavajalik tööriist otsustamisprotsessis.

 

Selleks et hinnata äriühingu majanduslikku olukorda peab ettevõtte siseselt ette valmistama ja koostama erinevaid finantsaruandeid (kasumiaruanne, bilanss). Samas ei sisalda finantsaruannetes leiduv teave piisavat informatsiooni millele tuginedes saaks teha järeldusi ning langetada vajalikke otsuseid. Seega tuleb antud informatsiooni veel enam analüüsida ja tõlgendada. Seega on tulemuste analüüs ja tõlgendamine oluline hindamaks efektiivsust, kasumlikkust, võimekust ja tuleviku prognoose. Vastavalt vajadusele ja eesmärgile peaks finantsanalüüs täitma järgnevaid eesmärke:

 

Kasumlikkuse mõõtmine – Ettevõtte peamine eesmärk on teenida Omanike investeeringutelt kasumit. Finantsanalüüsi tulemusena tehakse kindlaks kui suur on ettevõtte investeeritud kapitali tootlikkus ehk kui efektiivselt kasutatakse investeerituid varasid.

 

Trendijoonte identifitseerimine – Võrreldes erinevaid finantstulemusi: kulud, käive, brutokasum, puhaskasum jne eelnevate perioodidega on võimalik välja joonistada iseloomulikud trendijooned.

 

Hinnata ettevõtte kasvupotentsiaali – Trendi ja finantsnäitajate analüüs annab piisavalt informatsiooni hindamaks ettevõtte tuleviku kasvuvõimekust.

 

Konkurentsi positsiooni hindamine – Erinevate finantskordajate ja efektiivsusnäitajate alusel saab läbi viia võrdleva analüüs, mis annab ülevaate ettevõtte turusituatsioonist ning hindab ettevõtte positsiooni võrreldes tähtsamate konkurentidega.

 

Hinnata ettevõtte üldist majanduslikku võimekust – Finantsanalüüsi eesmärk on hinnata äritegevuse majanduslikku tugevust. Analüüsi tulemusel saab langetada mitmeid tähtsaid otsuseid, nt kui tugev on ettevõtte investeerimisvõimekus (kui palju on võimalik investeerida materiaalsesse põhivarra), kas on mõistlik omanikele maksta dividende, kui tugevad on ettevõtte rahavood jne.

 

Hinnata ettevõtte maksejõulisust – Analüüsi tulemusena saame kinnitust, et ettevõtte finantsvõimekus on tugev ja resursse kohustuste täitmiseks on piisavalt.

 

Austini kogenud meeskond suudab aidata identifitseerida vajalikud pudelikaelad ja aidata oluliste finantsotsuste langetamisel ettevõtte omanikke ja juhtkonda.

bottom of page